Privacy Verklaring

MD-kwadraat kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MD-kwadraat, en/of omdat u deze gegevens zelf aan MD-kwadraat heeft verstrekt. MD-kwadraat verwerkt geen andere persoonsgegevens dan die u zelf aan MD-kwadraat heeft verstrekt. MD-kwadraat stelt het op prijs indien u de persoonsgegevens die u verstrekt beperkt tot ten hoogste:

Waarom MD-kwadraat deze gegevens nodig heeft

MD-kwadraat verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan MD-kwadraat uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Tot slot gebruikt MD-kwadraat uw persoonsgegevens voor het sturen van een factuur conform de vereisten van de Belastingdienst.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

MD-kwadraat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Voor veel digitale producten die MD-kwadraat maakt blijkt het nodig om na verloop van (soms lange) tijd een update te maken. Als service bewaart MD-kwadraat daartoe zulke producten in principe voor tenminste 10 jaar, in samenhang met uw persoonsgegevens. Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat kenbaar maken aan MD-kwadraat. Op uw verzoek worden de betreffende producten en uw persoonsgegevens binnen 4 weken vernietigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

MD-kwadraat verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast verstrekt MD‑kwadraat uw gegevens aan een accountant ten behoeve van het opstellen van de jaarstukken. Met de accountant is daartoe een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Daarnaast gebruikt MD-kwadraat webservers en hosted omgevingen om producten te ontsluiten. Op de webservers en hosted omgevingen van MD-kwadraat wordt elk verzoek om informatie (http-request) bewaard, in combinatie met het IP-adres van waar dit verzoek vandaan kwam. Deze informatie wordt automatisch na ten hoogste 3 maanden vernietigd. Met de aanbieder van de webservers en hosted omgevingen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar MD-kwadraat. MD-kwadraat zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

MD-kwadraat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle digitale verbindingen waarover MD-kwadraat uw gegevens transporteert maken gebruik van SSL-encryptie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan op met info@md-kwadraat.nl.